افت ۳۱ درصدی تامین مالی از بازار سرمایه
در بهار 1401 رخ داد:

افت ۳۱ درصدی تامین مالی از بازار سرمایه

اخبار پولی مالی-مجموع تامین سرمایه از بازار سرمایه ایران در فصل بهار امسال برابر با 63.5 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم 31 درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال 1400 است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی