قطع درگاه های بانک سپه، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق
به دلیل مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز صورت می‌گیرد::

قطع درگاه های بانک سپه، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق

اخبار پولی مالی- به دلیل مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز،تمامی درگاههای الکترونیکی و کارت  مربوط به بانک سپه و بانک‌های مهر اقتصاد (سابق) و حکمت ایرانیان (سابق) در 22 و 23 مهر ماه قطه می شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400