آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های بیمه “ما”
طبق آمار مرداد ماه سال جاری اعلام شد:

آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های بیمه “ما”

اخبار پولی مالی- طبق آمار مرداد ماه سال جاری، بیمه های آتش سوزی صدرنشین رشته های بیمه ای از لحاظ تولید حق بیمه در شرکت بیمه "ما" بود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400