لزوم اجرای صحیح و با کیفیت قانون مالیات بر ارزش افزوده
علی مطیع جهانی

لزوم اجرای صحیح و با کیفیت قانون مالیات بر ارزش افزوده

اخبار پولی مالی- قانون مالیات برارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجرا کننده این قانون نشان دهنده آن است که اجرای کامل این قانون می­تواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی ( تخصیص، باز توزیعی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات های غیر مستقیم را پوشش دهد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا