تجهیز کارگاه ارتوپدی معلولان جنوب استان کرمان
رئیس گروه مالی گردشگری در بازدید از مرکز توانبخشی جیرفت تاکید کرد:

تجهیز کارگاه ارتوپدی معلولان جنوب استان کرمان

اخبار پولی مالی_ مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، همزمان با روز جهانی معلولان از بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س) جیرفت در جنوب استان کرمان بازدید کرد.

قانون مبادلات مرزی نیازمند اصلاح و بازنگری

قانون مبادلات مرزی نیازمند اصلاح و بازنگری

اخبار پولی مالی_ ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.