پرداخت سود قطعی مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بیمه ایران
معاون فنی بیمه ایران تاکید کرد:

پرداخت سود قطعی مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بیمه ایران

اخبار پولی مالی- شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بزرگترین و تنها شرکت بیمه دولتی کشور، خود را موظف می داند در شرایط اقتصادی موجود کشور ، ضمن انتخاب سرمایه گذاری های مناسب و مطمئن ، بالاترین میزان سود قطعی ممکنه را نیز از محل این سرمایه گذاری برای بیمه گذاران بیمه نامه های زندگی تامین نماید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی