تمدید گواهینامه ISO9001:2015 شرکت بیمه تجارت‌نو

تمدید گواهینامه ISO9001:2015 شرکت بیمه تجارت‌نو

اخبار پولی مالی_ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به منظور بررسی رعایت استانداردها و انطباق الزامات، سالانه یک ممیزی مراقبتی دارد که ممیزی مراقبتی نوبت اول شرکت بیمه تجارت‌نو منجر به تأیید و تمدید گواهینامه شد.