بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند
به منظور ایجاد هماهنگی‌ :

بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند

اخبار پولی مالی- کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین این دو نهاد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار پول و سرمایه تشکیل شد.