احکام انتصاب کمیته مدیریت ریسک صادر شد
از سوی رییس کل بیمه مرکزی:

احکام انتصاب کمیته مدیریت ریسک صادر شد

اخبار پولی مالی- رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ایجاد، ترویج و نهادینه سازی زبان و فهم مشترک و فرهنگ صحیح مدیریت ریسک، احکام رئیس و اعضای کمیته مدیریت ریسک را صادر کرد.