بررسی محدودیت تراکنش های کارت به کارت
با دستور رئیس کل بانک مرکزی انجام می گیرد؛

بررسی محدودیت تراکنش های کارت به کارت

اخبار پولی مالی- طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400