اجرای آیین‌نامه کارمزد نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها به تعویق افتاد
در نشست شورای عالی بیمه؛

اجرای آیین‌نامه کارمزد نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها به تعویق افتاد

اخبار پولی مالی- در چهارصد و شصت و سومین جلسه شورايعالي بيمه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ با توافق کلیه اعضا، اجرای آیین‌نامه ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های رسمی بیمه به تعویق افتاد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400