بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت بیمه رازی
در شعبه تخصصی خسارت بیمه‌های اتومبیل بیهقی صورت گرفت:

بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت بیمه رازی

اخبار پولی مالی-در چهارمین رویداد «یکشنبه‌ها با نماینده‌ها» چابک سازی فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه‌های اتومبیل شرکت بیمه رازی پیشنهاد و بررسی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400