وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه،مناسب نیست
مديرعامل بانك صنعت و معدن:

وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه،مناسب نیست

اخبار پولی مالی- وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعيت مناسبي نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال هاي اخير نيز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400