پیشنهاد افزایش سرمایه پتروشیمی بوعلی سینا تایید شد
از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌های بلندمدت

پیشنهاد افزایش سرمایه پتروشیمی بوعلی سینا تایید شد

اخبار پولی مالی- پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌های بلندمدت (سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی تندگویان) در جلسه هیات مدیره «بوعلی» به تصویب رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400