صادرات برق به افغانستان و پاکستان،خاموشی‌های گسترده به همراه خواهد داشت
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه:

صادرات برق به افغانستان و پاکستان،خاموشی‌های گسترده به همراه خواهد داشت

اخبار پولی مالی- مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه گفت: صادرات برق به افغانستان و پاکستان از طرف ایران در درجه اول منجر به توقفات تامین برق صنایع و عموم جامعه میشود؛ در درجه دوم احتمال خاموشی های گسترده را در شبکه‌ها به همراه خواهد داشت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400