هوشمندی سازمانی ضرورت رضایت ذی‌ نفعان بیمه کوثر
مدیرعامل بیمه کوثر عنوان کرد:

هوشمندی سازمانی ضرورت رضایت ذی‌ نفعان بیمه کوثر

اخبار پولی مالی- ارایه خدمات هوشمند و تسهیل‌ شده به مشتریان و افزایش کیفیت آن از طریق نواوری، سرعت دسترسی و دقت در اجرای فرایندها و همسویی با نیاز‌های متغیر محیط، مزیت رقابتی و رضایت ذی‌ نفعان شرکت را به‌ دنبال دارد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی