مهر تایید پژوهشکده بیمه بر «سلامت مالی» بیمه آسماری
دریک طرح پژوهشی اعلام شد:

مهر تایید پژوهشکده بیمه بر «سلامت مالی» بیمه آسماری

اخبار پولی مالی- طرح پژوهشی «تدوین و اندازه گيري شاخص ثبات مالی صنعت بيمه در كشور» که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است،‌ نشان می دهد شرکت بيمه آسماري در شاخص سلامت مالی در سال هاي اخیر وضعیت خوبی داشته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400