بیمه تعاون، همچنان در سطح یک توانگری مالی
برای سومین سال متوالی اعلام شد:

بیمه تعاون، همچنان در سطح یک توانگری مالی

اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، بیمه تعاون را برای سومین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی ارزیابی کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400