برق دار شدن سکشن شماره ۳ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب +ویدیو
پیش به سوی تولید 300 هزار تن آلومینیوم؛

برق دار شدن سکشن شماره ۳ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب +ویدیو

اخبار پولی مالی-عملیات برق دارن شدن سکشن شماره 3 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با تلاش های شبانه روزی کارشناسان، مهندسین و متخصصین جوان جبهه تولید در بزرگ ترین و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشور رقم خورد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی