بستر جدید برای تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط
مدیر سرمایه گذاری جایگزین شرکت تامین سرمایه تمدن عنوان کرد:

بستر جدید برای تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط

اخبار پولی مالی- اولین طرح تامین مالی جمعی در دی ماه امسال اجرای شد و توانستیم اولین تامین مالی جمعی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را را رقم بزنیم و گواهی های شراکت را منتشر کنیم. این عدد سقف تامین مالی جمعی است که از سوی سازمان بورس تعیین شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز