سود پست‌بانک ۱۵۶ درصد رشد کرد
در ۶ ماهه سال‌جاری :

سود پست‌بانک ۱۵۶ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- مجموع اقدامات موثر پست بانک باعث شد در ۶ ماهه اول سال‌جاری درآمدهای بانک با ۶۶ درصد رشد به بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های بانک با ۵۰ درصد رشد به رقمی بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال برسد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400