پذیره نویسی” ارغوان ” طی ماه آینده
سه صندوق سرمایه گذاری در شرف تاسیس هستند

پذیره نویسی” ارغوان ” طی ماه آینده

اخبار پولی مالی_ سه صندوق سرمایه گذاری شامل صندوق درآمد ثابت  از نوع ETF و پرداخت سود با خرید سهام کمتر، صندوق مختلط تضمین اصل سرمایه و صندوق جسورانه ارغوان در شرف تاسیس هستند.