طرح پایش سلامت کارکنان صندوق تامین خسارت های بدنی آغاز شد

طرح پایش سلامت کارکنان صندوق تامین خسارت های بدنی آغاز شد

اخبار پولی مالی_ به منظور ارتقاء سلامت جسمی و روانی همکاران اجرای طرح پایش سلامت کارکنان، از روز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402 با همکاری مرکز پایش سلامت بیمارستان بانک ملی در دستور کار معاونت اداری مالی و برنامه ریزی صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفت.