آمادگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای انجام تعهدات قانونی
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اعلام کرد:

آمادگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای انجام تعهدات قانونی

اخبار پولی مالی- در صورت اعلام قطعی مصادیق تعهدات صندوق از سوی مراجع ذیصلاح ، نسبت به رسیدگی و پرداخت فوری خسارت بدنی وارد به شخص ثالث زیان دیده در این حادثه اقدام عاجل و مقتضی صورت خواهد گرفت.