با توجه به ماه‌های حرام، دارندگان وسایل نقلیه بیمه شخص ثالث را بخرند
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: 

با توجه به ماه‌های حرام، دارندگان وسایل نقلیه بیمه شخص ثالث را بخرند

اخبار پولی مالی_ با توجه به این که امسال نرخ دیه در ماه‌های حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، بر پایه اجبار قانون بیمه شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه حتماً این بیمه را داشته باشند.