صندوق تامین خسارت های بدنی و معاونت اسناد ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
در راستای همکاری در حوزه اسناد ملّی؛

صندوق تامین خسارت های بدنی و معاونت اسناد ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

اخبار پولی مالی-در راستای تقویت همکاری های علمی، فرهنگی و خدماتی در زمینه علوم آرشیوی، ساماندهی و سازماندهی اسناد، تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی به امضا رسید.