یک عمر در امان با بیمه یونیت لینک سامان
مدیر حوزه معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان عنوان کرد:

یک عمر در امان با بیمه یونیت لینک سامان

اخبار پولی مالی- بیمه نامه «یونیت لینک»، مجموعه ای از این راهکارها را در اختیار بیمه گذاران قرار می دهد، به طوری که علاوه بر ارایه کلیه پوشش های بیمه های عمر و تشکیل سرمایه، این امکان را به بیمه گذار می دهد که بدون ریسک در بازارهای مالی سرمایه گذاری کند.