معارفه سرپرست شعبه ساری بیمه رازی
در پی سفر استانی معاون مالی و اداری شرکت صورت گرفت؛

معارفه سرپرست شعبه ساری بیمه رازی

اخبار پولی مالی_ شعیب افتخاری به عنوان سرپریت مدیریت شعبه ساری بیمه رازی در حاشیه سفر استانی معاون مالی و اداری شرکت، معرفی شد.