همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
با حضور شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار می شود

همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اخبار پولی مالی_ همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.