مروارید “یار مهربان” به صدف “گهرزمین” رسید
به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

مروارید “یار مهربان” به صدف “گهرزمین” رسید

اخبار پولی مالی-در راستای اشاعه، ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و به منظور استفاده از پتانسیل و ظرفیت شرکت سنگ آهن گهرزمین، با تعامل اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان، در مرحله اول ۵۵۰ نفر از پرسنل و خانواده های کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمین به عضویت کتابخانه های عمومی این شهرستان درآمدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا