منابع پست بانک ۵۴ درصد رشد کرد
در پنج ماهه سال 1400 :

منابع پست بانک ۵۴ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- منابع پست بانک ایران در پنج ماهه سال 1400 به رقم 308 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان مرداد ماه سال 1399 از رشد 54 درصدی برخوردار بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی