فروش ۲هزارو۶۰۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر
در 6ماهه نخست 1400 رقم خورد:

فروش ۲هزارو۶۰۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر

اخبار پولی مالی- حق‌‌بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در 6ماه نخست 1400 با رشد 43درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ترکیب مناسب پرتفوی، از 2هزارو600میلیارد تومان عبور کرد که از نظر ریالی بیانگر بیش از 790میلیارد تومان افزایش فروش است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400