تفاهم نامه میان بیمه سلامت و بهزیستی درباره حمایت از حقوق معلولان
معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تشریح کرد؛

تفاهم نامه میان بیمه سلامت و بهزیستی درباره حمایت از حقوق معلولان

اخبار پولی مالی- سازمان بیمه سلامت با هدف خرید خدمات توانبخشی برای معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، مفاد تفاهم نامه میان سازمان متبوع خود و بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق معلولان را تشریح کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400