تولید آرک معدن TH۳۶ در ذوب آهن اصفهان
برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

تولید آرک معدن TH۳۶ در ذوب آهن اصفهان

اخبار پولی مالی- به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک معدن TH۳۶ با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید و ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی