طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد

اخبار پولی مالی- در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تکریم مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح کرامت بانک رفاه کارگران تا پایان مرداد ماه سال 1401 بازنگری و تمدید شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی