دو انتصاب جدید در بیمه آسیا
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

دو انتصاب جدید در بیمه آسیا

اخبار پولی مالی-  سرپرست معاونت بیمه های اشخاص و مسئولیت ومشاور عالی مدیرعامل در بیمه های اشخاص و مسئولیت معرفی شدند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400