مشارکت همکاران در تسریع واکسیناسیون، ایمنی در برابر کرونا را افزایش می دهد
در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی واکسیناسیون عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان:

مشارکت همکاران در تسریع واکسیناسیون، ایمنی در برابر کرونا را افزایش می دهد

اخبار پولی مالی- نشست برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان با حضور معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و دست‌اندرکاران این پروژه از جمله همکاران مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، بیمارستان شهید مطهری و مسئولین روابط صنعتی قسمت های مختلف شرکت دوشنبه ۸ شهریور ماه در تالار تشریفات روابط عمومی برگزار شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی