تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا صورت گرفت؛

تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اختیار مهار قیمت ارز

اخبار پولی مالی_ بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز