پرداخت تسهیلات ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی
با امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهر سازی صورت گرفت؛ صورت گرفت؛

پرداخت تسهیلات ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی

اخبار پولی مالی_وزیر راه و شهرسازی با امضای تفاهم نامه همکاری با مدیر عامل بانک ملی برای پرداخت تسهیلات ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور تفاهم کردند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز