بانک ملت به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد
با موافقت سهامداران:

بانک ملت به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد

اخبار پولی مالی- بانک ملت ز 761 ریال سود حاصله به ازای هر سهم که بخشی از آن سود ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، با تصویب مجمع 100 ریال برای تقسیم نقدی بین سهامداران اختصاص داد.