لزوم هماهنگی نقشه تجاری با سیاست های ارزی
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد:

لزوم هماهنگی نقشه تجاری با سیاست های ارزی

اخبار پولی مالی_ نقشه تجاری کشور باید هماهنگ با سیاست های ارزی باشند و بدیهی است که نمی‌توان ارز را به راحتی و به خوبی بدون هماهنگی این دو مدیریت کرد.