تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است

تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است

اخبار پولی مالی_ تحول دیجیتال به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بانک توسعه تعاون مطرح است و انجام پروژه‌های مرکز داده اصلی، پشتیبان و بحران بانک و نیز تکمیل پروژه‌های فناورانه بانک در پارک فناوری پردیس از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های بانک در دوره جاری است.