اولویت های اصلی بانک توسعه تعاون

اولویت های اصلی بانک توسعه تعاون

اخبار پولی مالی_ بازاریابی نسل پنجم و خروج از بازاریابی سنتی و روی آوردن به روش های نوین دیجیتال در اولویت همکاران بانک توسعه تعاون قرار گیرد.