پرداخت تسهیلات هدفمند به بخش های مولد و واقعی اقتصاد
سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد:

پرداخت تسهیلات هدفمند به بخش های مولد و واقعی اقتصاد

اخبار پولی مالی- با تکیه بر مهارت و تخصص سرمایه انسانی و ارتباط با بازارهای نوین و توسعه ارتباطات با اتحادیه ها و تعاونی های متنوع می توان شرایطی را رقم زد تا امکان ارتقاء سرانه عملکردی بانک به ازای شعبه و نیروی انسانی به دو برابر افزایش یابد تا ظرفیت بانک برای پذیرش ماموریت های جدید مهیا گردد.