صندوق کالایی در حوزه پسته راه اندازی شود
نماینده مجلس:

صندوق کالایی در حوزه پسته راه اندازی شود

اخبار پولی مالی_ سال قبل شورای قیمت گذاری تشکیل شد که نمایندگان جهاد کشاورزی، نمایندگان کشاورزان و تنظیم بازار کالای اساسی و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند.