دوره آموزشی توسعه مهارت‌های ارزش‌گذاری

دوره آموزشی توسعه مهارت‌های ارزش‌گذاری

اخبار پولی مالی_ در این دوره که مدت زمان آن ۳ ماه خواهد بود، تحلیل بنیادی ۴ صنعت (تولیدی، خدمات مالی، فناوری اطلاعات و شرکت‌های پلتفرمی نظیر تپسی) انجام خواهد شد و سپس ارزش‌گذاری آن با ۳ رویکرد تنزیل جریان نقدی، ضرایب قیمتی و خالص ارزش روز دارایی‌ها ارائه می‌گردد.