مجلس به دنبال ثبات بازار سرمایه
نماینده مجلس عنوان کرد:

مجلس به دنبال ثبات بازار سرمایه

اخبار پولی مالی_ در برنامه هفتم توسعه سعی شده تمام سیاست‌ها به سمت حمایت از بازار سرمایه، اقتصاد کشور و حمایت از سرمایه‌های خرد و کلان حرکت کند.