هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین برای جایگاه اول بانکداری دیجیتال
گزارش:

هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین برای جایگاه اول بانکداری دیجیتال

اخبار پولی مالی- هدف‌گذاری بانک ایران‌زمین از ایجاد فراز حذف کامل کارکرد شعب به‌عنوان جایگاه ارائه خدمات بانکی است، به‌طوری‌که خدمات بانکی همچنان به‌طور کامل به مشتریان عرضه شود و حذف شعب کمبودی در کیفیت و کمیت خدمات ایجاد نکند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400