پایان نگرانی‌ها از نوسانات قیمت خودرو، با اوراق سلف موازی
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

پایان نگرانی‌ها از نوسانات قیمت خودرو، با اوراق سلف موازی

اخبار پولی مالی_ اوراق سلف موازی استاندارد خودرو از قابلیت پوشش ریسک نیز برخوردار است، به نحوی که سرمایه‌گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد، می‌تواند با پیش خرید آن، خود را در برابر ریسک‌های مختلفی همچون نوسانات قیمت، پوشش دهد.