تکمیل زنجیره تولید آرد کشور با بانک ملی ایران

تکمیل زنجیره تولید آرد کشور با بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران در ادامه سیاست های حمایتی خود از تولیدکنندگان کشور و با توجه به افزایش قیمت گندم و نیاز شرکت های تولیدی به سرمایه جهت تأمین مواد اولیه، تسهیلات ویژه ای را به یکی از شرکت های تولیدی آرد اختصاص داده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی